دوازدهمین شماره فصلنامه "گفت و گوی آب"

حکمرانی آب زیرزمینی تقریباَ در سراسر جهان در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد و دارای نواقص کلیدی زیر می‌باشد:

  • وجود تعهد سیاسی ناچیز و رهبری ناکافی در ارگانهای دولتی
  • کمبود هماهنگی و یکپارچگی با سیاست‌های ملی و بخش‌های دیگر در استفاده از منابع آب زیرزمینی
  • آگاهی محدود از ریسک‌های بلندمدت آب زیرزمینی
  • نبود پایش و اندازه گیری دقیق و منظم وضعیت منابع آب زیرزمینی
  • وجود سیستم‌های حقوقی و قانونی ناکارآمد در زمینه آب زیرزمینی
  • مشارکت ناکافی گروداران در مدیریت منابع آب زیرزمینی

بنابراین نیاز فوری به بازساخت حکمرانی آب زیرزمینی احساس می‌شود. حکمرانی موثر آب زیرزمینی شامل بهبود و تقویت اقدامات جمعی مسئولانه در جهت اطمینان از کنترل، حفاظت و استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی و آبخوانها به منظور تامین منافع جامعه و اکوسیستم‌های وابسته می‌باشد. این اقدامات جمعی با ایجاد محیط مساعد و اصول راهنمای مناسب بهتر قابل دستیابی است.

 

حکمرانی آب زیرزمینی شامل: تبیین اهداف و اجرای سیاست‌های اجرایی برای استفاده بهینه و پایدار از منابع آب زیرزمینی؛ تنظیم چارچوب‌های حقوقی و قوانین و مقررات اجرایی در فراهم کردن بستر مناسب برای تقویت مدیریت پایدار و موثر آب زیرزمینی؛ ایجاد یا تقویت سازمان‌های مدیریت آب زیرزمینی و رویه‌های برنامه‌ریزی؛ اختصاص تیم کارشناسی و منابع مالی کافی؛ حصول اطمینان از وجود اطلاعات و دانش کافی و یک چارچوب شفاف و پاسخگو در مورد آب زیرزمینی می‌باشد. به این دلیل که استفاده و مدیریت آب زیر زمینی در سطح محلی معنی پیدا می‌کند نیاز است ترتیبات حکمرانی موثر در سطح محلی و ارتباطات آن با سطح حوزه‌ای، ملی و بین‌المللی مشخص و شفاف شود.

در دوازدهمین شماره فصلنامه «گفت و گوی آب» ابتدا نگاهی به حکمرانی آب در بستر توسعه می‌اندازیم. به دلیل اهمیت روشن شدن ارتباط آب با معیشت و اشتغال جامعه، در ادامه رابطه آب و اشتغال را بررسی می‌کنیم. پیوند به آب، انرژی و غذا مدتی است که توجه محافل بین‌المللی را به خود جلب کرده است. به همین دلیل در این شماره فصلنامه طی نوشتاری به ارتباط بین انرژی و آب پرداخته می‌شود. چشم‌انداز جهانی حکمرانی آب زیرزمینی در سال 2030 که در راستای پروژه بین‌المللی حکمرانی آب زیرزمینی، چارچوبی برای اقدام، تبیین شده است، در ادامه مورد توجه قرار می‌گیرد. در نهایت به مبحث توسعه روستایی کم آب‌بر با ذکر یک نمونه عملی در کشور خواهیم پرداخت.

عنوان دانلودها
0 199

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن