چرخه آب و محیط زیست چگونه می چرخد؟

چرخه آب و محیط زیست در کنار هم و متاثر از هم هستند. تمام اشکال حیات در زمین به آب نیاز دارند. چون منابع آب بین انسانها و اکوسیستم های طیبعی مشترک است، انسان درباره آبی که در اکوسیستم های طبیعی برای نگهداری آن باید باقی بماند، باید دغدغه داشته باشد. 

در ســطح جهانی برآورد شده است مقدار آبی که در مناطق مختلف از محیط زیست کاسته می‌شود در سال 2025 حدود 3/1 برابر میزان برداشت سال 2000 است. این افزایش برای مناطقی چون آسیا با انتظار رشد اقتصادی باالتر آن، بیش از رقم میانگین پیشبینی میشود. در این میان، هزینه‌های اقتصادی تخریب محیط زیست بسیار زیاد است و همچنان افزایش مییابد. این خسارت در بودجه عمومی، بودجه خانوار، قدرت رقابت اقتصادی، و عدالت بین نسلی خود را نشان می‌دهد. در صورت ادامه روند موجود و زوال محیط زیست، بخش مهمی از این امکانات ممکن است در آینده در دسترس نباشد. در ایران، با عبور از مرز بهره‌برداری بدون تنش یا کم‌تنش از منابع آب تجدیدپذیر که دو تا سه دهه پیش اتفاق افتاد و تقریباً قطع جریان لازم برای اکوسیســتمها در حال حاضر، خشک شدن تالابها و دریاچه‌های متعدد، تخلیه مخازن آب زیرزمینی و آلودگی آنها و منابع آب ســطحی، کاهش شدید رطوبت خاک، تشکیل کانونهای انتشار غبار و ریزگرد و تشدید فرایند بیابانزایی در کشور مزمن شده است. برای توضیح دلایل بروز این وضعیت از دیدگاه رابطه آب و محیط زیست (سامانه پشتیبانی از حیات، اکوسیستمهای خشکی و اکوسیستمهای آبی) و ضرورت توجه به آن و تحلیل رابطه‌های میان جامعه انســانی، منابع آب و اکوسیستمها، برای روشن کردن چرایی و چگونگی اجبار به حفاظت اکوسیستمهای حیاتی، نوشتار توسط انوش نوری اسفندیاری در شماره 72 مجله آینده نگر منتشر شده است که در ادامه علاقه مندان می توانند به آن دسترسی داشته باشند.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن