فصلنامه «گفت و گوی آب»"شماره 16

با توجه به شرایط حساس کشور در زمینه آب در این دوره این سوال پیش می آید که جامعه ایرانی در آخرین کنش سیاسی خود که برای انتخاب یکی از بالاترین مقامات سیاسی-اجرایی جامعه خود به پای صندوق‌های رای رفتند، تا چه اندازه در معیارهای دانش و کنش‌گری آبی را برای انتخاب خود مدنظر داشتند. آیا جامعه به مرحله ای از آگاهی از تاثیرگذاری فرایندهای سیاسی بر آب رسیده است تا در کنش سیاسی و جمعی خود مطالبه‌گری درباره داشتن برنامه و کنش موثر از کاندیداهای مختلف در دستور کار داشته باشد. آیا بخش آب در برنامه ارائه شده توسط یکی از کاندیداها برای دولت دوازدهم به اندازه کافی در محافل تخصصی آب مورد بررسی و موشکافی قرار گرفت؟ معادله تغییر در مدیریت آب در عین پیچیدگی ولی نقطه آغازین ساده و در دسترس دارد که بدون کنش عقلانی و بررسی برنامه‌ای و سیستمی بازیگران سیاسی نمی توان انتظار معجزه داشت. اکنون زمان انتخاب سکان دار مدیریت آب کشور است، جامعه باید به صورت فعالانه ورود کرده و دقیق و سخت گیر باشد.
شانزدهمین شماره فصلنامه «گفت و گوی آب» با اندکی تاخیر با مطالب زیر در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد:
آیا پساب، طلای سیاه جدید است؟
گامهـــای نامطمئـــن توســـعه بـــر پهنه کویـــر؛ درباره طـــرح انتقـــال آب از خزر به ســـمنان کویـــر خزر، دریـــای لوت!
مقابلـــه بـــا کمیابـــی آب در کشـــاورزی؛ چارچـــوب جهانـــی اقـــدام در شـــرایط تغییراقلیـــم
درســـی مفید از ســـا کنان بین‌النهرین؛ چگونه آب می‌تواند روزگار انســـان را به خا ک ســـیاه بکشاند؟!


علاقه مندان می توانند در ضمیمه به فایل فصلنامه دسترسی داشته باشند.

عنوان دانلودها
0 452

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن