زلزله خاموشی به نام شوری

شکل اصلی ما مشکل مناسبات انسانی است که این مناسبات شامل رابطه بین دولت و جامعه مدنی و بخشی خصوصی است. ما در سطوح مختلف نیازمند بازنگری هستیم. در سطح کلان مسئله این است که باید چه توسعه‌ای داشته باشیم که با توانایی و ظرفیت‌های طبیعی، مناطق جغرافیایی و منابع آبی ما تناسب داشته باشد.

در سطوح میانی یعنی استان‌ها و حوضه‌های آبریز، شکافی بین ستاد و صف وجود دارد که تا به حال عامل منفی بوده و نگذاشته اهداف برنامه اجرا شود. شکاف بدین معنا که آنچه در سطح ملی برنامه‌ریزی می‌شود واقعیت‌های محلی را نمی‌بینند.

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن