پنجمین شماره گفت و گوی آب

یک جامعه در تکافوی خود برای اصلاح و بهبود حکمرانی آب، در کنار اصلاح سیاست‌ها نیازمند تغییر ساختار در چارچوب‌های قانونی و نهادی، متناسب با اقتضائات حکمرانی موثر است. سیاست و قانون، در ترکیب با نهادها، پیاده‌سازی و ساز و کارهای اعمال قانون، «ظرفیت حکمرانی آب» یک کشور را به وجود می‌آورند. در واقع سیاست آب، فلسفه و اهداف نهایی مدیریت آب و قانون، قواعد تحقق سیاست‌های عمومی را مشخص می‌کند. از این رو، چارچوب‌های قانونی و قانون‌مداری نقش بایسته‌ای در تقویت ظرفیت‌های حکمرانی دارند.
شماره پنجم فصلنامه گفت و گوی آب به موضوع حقوق و قانون آب اختصاص دارد. در بخش اول، در ابتدا مباحث بنیادی دربارۀ حقوق آب، خصوصیات آن و جایگاه آن در گفتمان حکمرانی آب مورد کند و کاو قرار می‌گیرد. سپس با توجه به اهمیت مالکیت آب و تاثیر آن بر دیگر حوزه‌های قانونی، به مالکیت آب در قوانین کشورهای مختلف نگاهی می‎اندازیم. در نهایت روندهای مهم در اصلاح و تدوین قوانین جدید آب در جامعه بین‌المللی توصیف می‌شود.
وضعیت قوانین آب در کشور در قالب دو مصاحبه از نگاه یک مسئول دولتی و یک فعال بخش خصوصی بررسی و تحلیل شود. مصاحبه اول با دکتر غلامرضا مدنیان، مدیر دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و مصاحبه دوم با آقای مهدی آگاه انجام شده است. در بخش اندیشکده‌ها و رویدادهای منتخب به ترتیب نهاد شورای جهانی آب، نشست تعاملی شب آب خراسان و دو کتاب معرفی می‌شوند.

عنوان دانلودها
0 113

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن