قانون آب و نحوه ملی شدن آن

عنوان: حقوق آب (در سه جلد)

تألیف: مرتضی سرمد

تاریخ انتشار: 1351

تعداد صفحات: جلد اول (159)، جلد دوم (189) و جلد سوم (317)

از مقدمه مؤلف:

چون در مورد آب که در تمام شئون حیاتی فردی و اجتماعی و اقتصادی یکی از نیازمندی‌ها و عوامل اصلی و ضروری است، در گذشته مقررات و قوانین کافی که جوابگوی توسعه روزافزون مقتضیات کنونی و تحولات جاری باشد وجود نداشته، بدین جهت با تشکیل وزارت آب و برق این ضرورت به نحو مؤکدی احساس شد که در قوانین و مقررات اجرایی مربوط به آب با توجه به سنت‌ها و مقتضیات اقلیمی و احتیاجات ضروری محلی، منطقه‌های مختلف کشور در حدود نیازمندی‌ها و با رعایت حقوق مکتسبه قانونی افراد و اشخاص طبق قانون مدنی مأخوذ از فقه اسلامی تجدید نظر به عمل آید و طرح تکاملی جامعی درخور احتیاجات و ضروریات جدید تهیه و پس از تصویب به مرحله اجرا گذاشته شود. بدین مناسبت بود که این موضوع مورد توجه خاص وزارت آب و برق قرار گرفت.

بنابراین با مطالعه همه‌جانبه‌ای در چگونگی مقررات آب در کشورهای مختلف جهان و کسب نظر مشاوران و متخصصان و حقوق‌دانان داخلی و خارجی و آرای صاحب‌نظران سازمان‌های مملکتی و مخصوصاً جلب نظر اداره حقوقی وزارت دادگستری از نظر حقوقی به تهیه طرح توفیق حاصل و سپس در کمیسیون‌های متشکله از مسئولان و صاحب‌نظران و کارشناسان وزارت آب و برق مطرح و پس از شور و اصلاحات و ملحوظ‌داشتن نظرات اکثر وزارتخانه‌ها، طرح نهایی را به مقامات قانونگذاری تقدیم و مآلاً در مجلسین شورای ملی و سنا با تغییرات و اصلاحاتی در 64 ماده تصویب و در تاریخ 1347/5/7 توشیح گردید. اجرای قسمت مهمی از قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن به موجب برخی از مواد موکول به وضع آئین‌نامه‌های اجرایی است که عبارتند از آئین‌نامه صدور اجازه حفر چاه و قنات و هیئت‌های حل اختلاف، آئین‌نامه صدور پروانه مصرف، آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، آئین‌نامه پلیس مسلح آب، آئین‌نامه هیئت‌های سه‌نفری و پنج‌نفری، آئین‌نامه تعیین حریم رودخانه‌های کشور، آئین‌نامه اجرایی ماده 50 در مورد تملک اراضی و آئین‌نامه‌های دیگر. برخی از این آئین‌نامه‌ها به تصویب هیئت وزیران رسیده و به موقع اجرا درآمده است و برخی دیگر در جریان تهیه و تصویب است.

در جلد اول و دوم کتاب حقوق آب راجع به کلیات و اصطلاحات و عناوین کم و بیش مطالبی گفته شده است. در مجلد سوم به توضیح و تشریح یکایک مواد قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن پرداخته شده است تا نسبت به هر یک از مواد قانون آب شرح و توضیح لازم داده شده باشد.

 

 

 

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن