كشاورزي؛ آلوده‌كننده بزرگ محيط‌زيست

در ضرورت و اهميت مديريت آب در بخش كشاورزي ازجمله چالش‌هايي كه جهان، به‌خصوص مناطق خشك و نيمه خشك با آن روبه‌رو است، كمبود آب براي مصارف صنعتي و كشاورزي است. همانطوري كه شهر‌ها رفته‌رفته ذخاير آبي خود را افزايش مي‌دهند، بخش كشاورزي هم بايد ميزان بهره‌وري از منابع آبي خود را بهبود بخشد. زيرساخت‌هاي بخش كشاورزي كشورها، نيازمند اصلاحاتي است كه متناسب با بحران آب عصر حاضر باشد. چراكه تامين امنيت غذايي و افزايش توليدات كشاورزي از اولويت‌هاي دولت‌هاست.

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن