آیا کم آبی در ایران تمام شد؟

ایران در طی چهار دهۀ گذشته ( 1350تا 1390) حدود 20 سال شاهد وقوع خشکسالی بوده است. در سال 1387 حدود 120 شهر و 6000 روستا با مشکل کمبود آب به طور جدی مواجه شدند و از 1157 شهر کشور 334 شهر دچار تنش آبی و 17 میلیون نفر در شرایط قرمز بودند. در دهه 90 هم هزاران شهر و روستا با مشکلات کم آبی، خشکسالی و با تنش آبی مواجه بودند. بيشترين خسارت ناشي از خشکسالي در بخش‌هاي زراعت و باغداري و دامداري است که وابستگي شديدي به شرايط اقليمي و بارش دارند. خشکسالي در سال 97 در کشور بيش از 17 تريليون ريال خسارت بر جاي گذاشته است. البته گرم شدن زمین و نیز دو برابر شدن جمعيت در طي 20 سال گذشته نقش مهمي در کمبود آب و دامن زدن به بحران خشکسالي داشته استخشکسالی و به تبع آن کمبود آب نقاط زیادی از جهان را تهدید می‌کند. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ بيش از دوسوم جمعيت جهان در شرايط كمبود جدي آب قرار بگيرند و يك سوم بقيه در شرايط كميابي آب زندگي كنند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر جهان به ميزان فعلي به مصرف آب ادامه دهد، تا سال 2025 بيش از دو ميليارد و700 ميليون نفر در جهان با کمبود آب مواجه خواهند شد. بر اساس این گزارش گزارش آینده‌ای نزديك ۳۱ كشور جهان با كمبود آب مواجه خواهند شد و ايران نیز يكي از بحراني‌ترین كشورهاي درگير كمبود آب در آينده است.

 

 

ادامه گزارش

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن