ساز و کارهای اقتصادی و حکمرانی آب

بحث حکمرانی خوب یا موثر، پیوند زیادی با موضوع توسعه دارد. در کنار سازوکار دستور کنترل، در حکمرانی خوب به تقویت سازوکارهای غیردستوری و سلسله مراتبی وزن و اهمیت داده می‌شود. بنابراین، از دو تا سه دهه گذشته، بسیاری از کشورها، سیاست‌های مرتبط با حکمرانی و مدیریت آب خود را از تکیه انحصاری به «دستور و کنترل» به روشهای اطلاع‌رسانی و غیرمستقیم از طریق اتخاذ رویکرد تمرکززدایی و سیاست‌های مشتق شده از محوریت بازار، معطوف کرده‌اند. یکی از مباحث مهم که در بهبود و ارتقای حکمرانی آب در سطح جهان مطحرا ست، استفاده از سازوکارهای اقتصادی و بازارمحور می باشد نظیر اعطای انواع یارانه های هدفدار، اخذ مالیات و عوارض و قیمت گذاری و ایجاد یا تقویت سازوکارهای بازار رقابتی. تجربه نشان داده است که استفاده صحیح از این تدابیر می تواند تاثیرات قابل توجهی در تغییر و اصلاح رفتارهای کنشگران در مسیر تحقق هدفهای برنامه ای داشته باشد. در ویژه نامه هفته پژوهش سال ۱۳۹۳ شرکت مدیریت منابع آب ایران، در مقاله ای با قلم مهندس انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران، سازوکارهای اقتصادی به منظور بهبود حکمرانی معرفی شده است. در ادامه این مقاله برای علاقه مندان قابل دسترسی می‌باشد.

عنوان دانلودها
0 473

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن