منابع آب زیرزمینی و کشاورزی آبی

عنوان گزارش: Groundwater Resources and Irrigated Agriculture

عنوان به فارسی: منابع آب زیرزمینی و کشاورزی آبی
نهاد تهیه‌کننده: همیاری جهانی آب (GWP)
تاریخ انتشار: ۲۰۱۲
تعداد صفحات: ۲۰
در سطح جهان، کشاورزی آبی بزرگترین برداشت‌کننده و مصرف‌کننده غالب منابع آب زیرزمینی است، و اقتصادهای مهم کشاورزی وابسته به آب زیرزمینی شکل گرفته است. ولی در برخی نواحی خشک و مستعد خشکسالی، استفاده بی‌محدودیت آب زیرزمینی، سبب کاهش شدید آبخوان و تنزل وضعیت زیست‌محیطی شده است، و راه و رسم‌های کشت اراضی نیز تأثیر عمده‌ای بر تغذیه و کیفیت آب زیرزمینی دارد. آبیاری، آب سطحی و منابع آب زیرزمینی اثرات متقابلی بر یکدیگر دارند، از این رو گفت و گوی جدی میان بخش‌های مختلف و نگاه یکپارچه نیز برای پیشبرد مدیریت پایدار اراضی و آب نیاز است. جهت‌گیری روشن در سیاست‌ها و اقدام متمرکز در سطح محلی برای استفاده بهتر از ذخایر آب زیرزمینی، در راستای تخفیف آثار خشکسالی و سازگاری با تغییر اقلیم الزامی هستند. برای آنکه سیاست‌ها اثربخش واقع شوند، باید با شرایط هیدروژئولوژیکی محلی و واقعیت‌های اقتصاد کشاورزی، مطابقت داشته باشند، و پیاده‌سازی آنها نیازمند «ترتیبات نهادی« مناسب (به همراه اختیارات قانونی روشن برای مدیریت آب زیرزمینی)، مشارکت کامل جامعه زارعان و همسویی اهداف نهایی توسعه کشاورزی با موجودی آب زیرزمینی خواهد بود.
نوشتار حاضر از مجموعه مقالات «طرح دیدگاه» همکاری جهانی آب (GWP) به شمار می‌آید. این مقالات با هدف تعمیق بحث‌ها درباره مسائل مهم آب و توسعه انتشار می‌یابند.
این نوشتار مروری دارد بر وضعیت کنونی در الگوها و محرک‌های بهره‌برداری بی‌رویه از آب زیرزمینی، راه‌های بهبود پایداری در مناطقی که آبیاری صرفاً با آب زیرزمینی انجام می‌شود و بهره‌برداری تلفیقی در محدوده‌هایی که تحت پوشش کانال قرار دارند، و دورنمای آینده را به تصویر می‌کشد.

دانلود گزارش

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن