نسخه جهانگيري براي ورشكستگي آب

می‌توان هم حرف از صرفه‌جویی در مصرف آب زد و هم سخن از واردات و انتقال آب به میان آورد.به گفته او، دوگانه عمل‌کردن در این‌گونه مسائل بی‌توجه به اقتصاد و مسائل محیط‌زیستی می‌تواند تبعاتی برای کشور به‌همراه داشته باشد. اسفندیاری تأکید می‌کند: درست آن است که با منابع آب موجود خود را سازگار کنیم و مدیریت این منابع را در دستور کار قرار دهیم، نه‌اینکه منابع را زیادتر کنیم، زیرا بدون توجه به هزینه‌های آن دیگر نمی‌توانیم سازگاری با امکانات را مدنظر قرار دهیم.                                                                                                

ادامه مطلب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن