چارچوب پی ریزی و الزامات بازار آب زیرزمینی

در سال‌های اخیر در فضای گفتمان آب در کشور، موضوع بازار آب، به ویژه بازار آب زیرزمینی، در چاره‌اندیشی‌ها و توصیه‌ها درباره راه‌حل‌ مسائل آب به میان آمد و در محافل مختلف دولتی، غیر دولتی، بخش خصوصی و دانشگاهی درباره جنبه‌های گوناگون آن سخن گفته شد. همچنین، تکاپوهایی برای عملی‌سازی آن صورت گرفت و مطالعاتی نیز برای راه‌اندازی بازار آب زیرزمینی انجام شد.
در طراحی و راه‌اندازی بازار آب زیرزمینی، مجموعه‌ای از پیش‌نیازهای حقوقی و قانونی، نهادی، ساز و کارها، فرایندها و قواعد عملیاتی و ... وجود دارند که زمینه شکل‌گیری بازار و انجام مبادلات را فراهم می‌آورند. برای کمک به شناخت تفصیلی‌تر و جامع‌تر مجموعه الزامات و پیش‌نیازها، و عناصر عملیاتی بازار به شیوه‌ای ساختارمند، اندیشکده تدبیر آب ایران بر آن شد تا چارچوب پی‌ریزی و الزامات بازار آب زیرزمینی را بر اساس تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه فراهم آورد. این چارچوب می‌تواند تصویر روشن‌تر و واقع‌بینانه‌تری از الزاماتی که باید پوشش داده شوند، و اولویت‌ها و چالش‌های راه‌اندازی بازار آب به دست دهد. همچنین می‌تواند به کار ارزیابی تلاش‌های کنونی برای پی‌ریزی بازار آب در کشور بیاید.
در این راستا منابع و مأخذی که به طور خاص بر بازار آب زیرزمینی تمرکز داشته‌اند، و چارچوب ساختارمندی را برای طراحی و پیاده‌سازی بازار آب زیرزمینی توصیه کرده‌اند، شناسایی گردید. گزارش حاضر به معرفی و تشریح این چارچوب‌ها اختصاص دارد. مدیران و برنامه‌ریزان می‌توانند از چارچوب‌های پیشنهادشده در این گزارش برای مطالعه، برنامه‌ریزی و طراحی بازار آب زیرزمینی استفاده کنند.
ساختار گزارش حاضر بدین شرح است: ابتدا نمونه بازارهای موجود آب زیرزمینی در سطح جهان به اختصار مرور شده است. سپس در بخش‌های سوم و چهارم، به ترتیب چارچوب طراحی و پیاده‌سازی بازار آب زیرزمینی در کالیفرنیا و استرالیا، دو کانون تحولات مهم در مدیریت پایدار آب زیرزمینی و به کارگیری ابزارهای اقتصادی در مدیریت آب معرفی و تشریح می‌شود. بخش پنجم گزارش به تشریح چارچوب به کارگیری حقوق قابل انتقال آب زیرزمینی اختصاص دارد. این چارچوب برگرفته از نتایج پژوهشی است که در کتاب Transferable groundwater rights (انتشاریافته در سال 2013) معرفی شده است.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن