فراتر از کمیابی

عنوان به فارسی: فراتر از کمیابی، امنیت آبی در خاورمیانه و شمال آفریقا

عنوان: Beyond Scarcity, Water Security in the Middle East and North Africa

نهاد تهیه‌کننده: بانک جهانی

تاریخ انتشار: 2017

تعداد صفحات: 145

منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (منا)، از میان تمام چالش‌هایی که با آن روبرو است، پائین‌ترین آمادگی را برای بحران‌های آب دارد. اکثریت خبرگان و رهبران این منطقه در پاسخ به این پرسش مجمع جهانی اقتصاد که: «برای کدامیک از ریسک‌های جهانی، منطقه شما حداقل آمادگی را دارد؟«، بحران‌های آب را بزرگترین تهدید برای این منطقه اعلام کردند- حتی بزرگتر از بی‌ثباتی سیاسی یا بیکاری (مجمع جهانی اقتصاد، 2015).

خاورمیانه و شمال افریقا کمیاب‌ترین منطقه از نظر آب در جهان است. بیش از 60 درصد جمعیت این منطقه در نواحی با تنش آب سطحی زیاد یا خیلی زیاد زندگی می‌کنند، در مقایسه با متوسط جهانی حدود 35 درصد. بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه در نواحی با تنش آب سطحی زیاد یا خیلی زیاد تولید می‌شود، در مقایسه با متوسط جهانی حدود 22 درصد.

چالش‌های کنونی آب در این منطقه بسیار فراتر از محدودیت‌های بسیار قدیمی کمیابی آب است. در حالی که چالش‌های کمیابی آب در این منطقه سال‌های درازی است که آشکار شده است، چالش‌های جدیدتر، هم خطرات و هم پیچیدگی را افزایش می‌دهد. پیچیدگی‌های رابطه متقابل آب- غذا- انرژی، تغییر اقلیم، خشکسالی‌ها و سیل‌ها، کیفیت آب، مدیریت آب‌های فرامرزی، و مدیریت آب در شرایط بی‌ثباتی، تعارض، و خشونت، چالش کمیابی آب را پیچیده می‌کند. رویارویی با این چالش‌ها وابستگی زیادی به حکمرانی بهتر منابع آب دارد تا موجودی بیشتر و بهتر منبع، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، یا تکنولوژی‌.

فهرست مطالب

فصل1- امنیت آبی

فصل2- وضعیت امنیت آبی در خاورمیانه و شمال افریقا

فصل3- رویارویی با چالش‌ها

 

دانلود گزارش

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن