سازگاري با امكانات و مقتضيات آن

در برنامه‌هاي گذشته توسعه اغلب مولفه‌هاي اصلي از تدابیر اصلاحی به نوعي حضور داشتند، اما مجموع اين تدابير مي تواند در حد تدارك يك برنامه براي صرفه جويي آب (كشاورزي) با حفظ ساختارهاي اجرايي و مديرتي كشور ارزيابي شود. اما به نظر ميرسد تحولاتي كه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي تطبيق با امكانات و شرايط آبي كشور لازم است بسيار فراتر از چنين سياست‌ها و مداخلات باشد. يعني يك برنامه خاص و فراگير براي توسعه كم آب بر، صرفا از طريق تدوين يك برنامه اجرايي براي صرفه‌جويي در مصرف آب نمي‌تواند تحقق پیدا کند.
نمي‌توان پياده‌سازي هدف كمي مورد نظر در كاهش برداشت آب را موضوع يك تغيير عادي و كوتاه‌مدت در نظام مديريتي و اجتماعي كشور به حساب آورد، چون اساسا ما با يك دگرگوني يا تحول (Transformation) روبه‌رو هستيم كه به مولفه‌هاي توسعه فرهنگي و نشانه‌گذاري‌هاي جديدي براي تضمين تداوم كار در دولت‌هاي مختلف نياز دارد.

علاقه مندان می توانند از طریق ضمیمه به فایل کامل یادداشت دسترسی داشته باشند

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن