گزارش روند تنش آبی در جهان

عنوان: گزارش روند تنش آبی در جهان

نهاد تهیه‌کننده: سازمان ملل

سال انتشار: 2018

آب شاهرگ حیات اکوسیستم‌ها است، و برای سلامت و رفاه انسان ضرورت حیاتی دارد و پیش‌شرط رفاه اقتصادی به شمار می‌آید. به همین دلیل است که محور دستور کار 2030 برای توسعه پایدار قرار گرفته است. هدف ششم توسعه پایدار، فراهمی آب و مدیریت پایدار آب و دفع بهداشتی فاضلاب برای همگان، پیوندهای بسیار نزدیکی با دیگر هدف‌های توسعه پایدار دارد.

در این مجموعه از گزارش‌های پیشرفت که ذیل برنامه پایش یکپارچه هدف ششم توسعه پایدار در سازمان ملل تهیه می‌شود، پیشرفت در راستای این هدف مهم ارزیابی می‌شود. نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل با یکدیگر برای کمک به کشورها در پایش وضعیت دسترسی به آب و دفع بهداشتی فاضلاب در بخش‌های مختلف و گردآوری داده‌ها همکاری می‌کنند تا سازمان ملل بتواند پیشرفت جهانی را گزارش کند.

هدف ششم توسعه پایدار، تمرکز بر آب شرب و بهداشت پایه را در اهداف توسعه هزاره بسط داده است تا مدیریت آب و فاضلاب و اکوسیستم‌ها را نیز شامل شود. کنار هم‌آوردن این جنبه‌ها نخستین گام اساسی برای درهم‌شکستن سد پراکندگی بخش‌ها و قادرساختن مدیریت منسجم و پایدار، و بنابراین برای دستیابی به آینده‌ای که مصرف آب پایدار خواهد بود به شمار می‌آید.

این گزارش، بخشی از یک مجموعه به شمار می‌آید که پیشرفت در راستای تحقق هدف‌های کمی گوناگون تعیین‌شده ذیل هدف ششم توسعه پایدار را با استفاده از شاخص‌های جهانی توسعه پایدار پیگیری می‌کند. این گزارش‌ها مبتنی بر داده‌های ارائه‌شده کشورها تهیه شده است.

اصل گزارش

 

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن