فراتر از کمیابی؛ امنیت آبی

از میان تمام چالش‌هایی که خاورمیانه و شمال افریقا با آن روبرو است، این منطقه پائین‌ترین آمادگی را برای بحران‌های آب دارد. مجمع جهانی اقتصاد  این پرسش را از خبرگان و رهبران این منطقه مطرح کرد که: «منطقه شما برای کدامیک از ریسک‌های جهانی پائین‌ترین آمادگی را دارد؟« بیشتر پاسخ‌دهندگان، بحران‌های آب را بزرگترین تهدید برای این منطقه اعلام کردند- حتی بزرگتر از بی‌ثباتی سیاسی یا بیکاری.
چالش‌های کنونی آب در این منطقه بسیار فراتر از محدودیت‌های بسیار قدیمی کمیابی آب است. در حالی که چالش‌های کمیابی آب در این منطقه سده‌ها است که آشکار شده است، چالش‌های جدیدتر، هم خطرات و هم پیچیدگی را به آنها می‌افزاید. پیچیدگی‌های رابطه متقابل آب- غذا- انرژی، تغییر اقلیم، خشکسالی‌ها و سیل‌ها، کیفیت آب، مدیریت آب‌های مشترک، و مدیریت آب در فضای آسیب‌پذیر، تعارض، و خشونت، چالش کمیابی آب را وخیم‌تر می‌سازد. رویارویی با این چالش‌ها وابستگی زیادی به حکمرانی بهتر منابع آب خواهد داشت، تا منابع، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، یا تکنولوژی‌های بیشتر و بهتر.
در این گزارش، وضعیت امنیت آبی در خاورمیانه و شمال افریقا ارزیابی شده است. همچنین چالش‌های کنونی مرتبط با آب توصیف، و فرصت‌های نوظهور معرفی می‌شود. به سه پرسش بنیادی درباره امنیت آبی پاسخ می‌دهد:
1- آیا منابع آب این منطقه، پایدار و کارآمد مدیریت می‌شود؟
2- آیا خدمات آب، قابل اتکا و در حد توان پرداخت عرضه می‌شوند؟
3- آیا ریسک‌های مرتبط با آب به شکل مناسب شناخته و کاهش داده می‌شوند؟
این ارزیابی، مبنای شناسایی مهم‌ترین مسائل مرتبط با آب و روزنه‌های بالقوه برای اقدام را در خاورمیانه و شمال افریقا فراهم می‌آورد. هدف آن، تشویق به ارزیابی‌ جامع امنیت آبی در سطح ملی، و گفت و گو درباره امنیت آبی است.

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن