ارزیابى پیامدهاى آزادسازى خرید و فروش آب

حوضه‌ي آبریز کویر در انجیر، یکی از حوضه‌هاي آبریز درجه دو کشور و در برگیرنده‌ي مناطق شمالی استان کرمان و بخشی از استان یزد است. استحصال آب در این حوضه، تقریباً بصورت کامل از منابع آب زیرزمینی صورت می‌پذیرد. بیلان آب این حوضه‌ي آبریز به شدت منفی است و قسمت اعظم استحصال آب جهت آبیاري باغات پسته است. باغات پسته‌ي این حوضه‌ي آبریز بیشترین سهم را از تولید پسته‌ي کشور دارند. پسته، با صادرات متوسط سالانه یک و نیم میلیارد دلار آمریکا، ارزآورترین محصول صادراتی غیر متکی به منابع نفت و گاز و مواد خام معدنی کشور است. اما سیاست دولتی، بدنبال توجیه تخصیص و بازتخصیص آب در اولویت اول به مصرف شهري و در اولویت دوم به مصرف صنعتی است. بسیاري از سرمایه‌گذاري‌هاي قدیمی و درآمدزاي منطقه‌ي مورد اشاره، بالاخص باغات پسته‌ي حاصلخیز و بارور، در حال نابودي هستند و این شرایط، منطقه را آبستن انواع ناملایمات کرده است.
در حال‌حاضر رویکرد تمرکززدایی با تاکید بر سیاست‌هایی چون تقویت مدیریت‌هاي محلی آب، مدیریت مشارکتی و ایجاد و توسعه بازارهاي آب از مهم‌ترین جهت‌گیري‌ها و اقدامات اصلاحی مدنظر مدیریت منابع آب به شمار می‌رود. بازار آب از جمله پیشنهاداتی است که با اقتباس از الگوهاي مشابه در سایر نقاط خشک جهان، جهت اصلاح بخشی از معضلات موجود مطرح شده است. بازار آب، ترتیبات نهادي است که از طریق آن دارندگان مجوز بهره‌برداري از منابع آب، حقوق خود را با یکدیگر یا با متقاضیان جدید مبادله می‌کنند. از طریق این ابزار مدیریت تقاضا، امکان تخصیص مجدد و استفاده کاراتر از منابع آب بین مصارف و مصرف‌کنندگان رقیب و انگیزه‌هاي اقتصادي (براساس ارزش واقعی آب) براي آب‌بران فراهم می‌شود.

نظرات

    سلام
    سلام

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن