ابزارهای اقتصادی و مالی

مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازده عنوان به شرح زیر سازماندهی شده است:

1- یکپارچه‌نگری و چارچوب مدیریت آب زیرزمینی

2- شناخت سیستم‌های آبخوان برای مدیریت آب زیرزمینی

3- مدیریت یکپارچه آب زیرزمینی در عمل

4- قوانین و مقررات آب زیرزمینی

5- تخصیص و اعطای مجوز آب زیرزمینی

6- ابزارهای اقتصادی و مالی در مدیریت آب زیرزمینی

7- مشارکت ذینفعان در مدیریت آب زیرزمینی

8- مدیریت کیفیت آب زیرزمینی

9- پایش آب زیرزمینی

10- آب زیرزمینی و تغییر اقلیم

11- مدیریت اطلاعات و ارتباطات

نوشتار حاضر، ششمین عنوان از این مجموعه به شمار می‌آید. از هدف‌های مهم این مجموعه آموزشی، پرداختن به آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه در مدیریت منابع آب است. هدف نهایی، معرفی چارچوب گسترده‌تر مدیریت آب زیرزمینی به کارشناسان آب زیرزمینی و چالش‌های خاص مدیریت آب زیرزمینی به دیگر متخصصان آب است.

 


نظرات

    ادریس مرسلی
    جهت دریافت فایل کتاب

فرم ثبت نظرات

نام
ایمیل
متن
متن